A

- 1 -

Soru-1) Yûsuf sûresinin 97. âyetine göre, Hz. Yakup’un gözleri açılınca oğulları ondan ne istediler? (Yûsuf 12/97)

a) Günahlarının affı için Allah'a dua etmesini
b) Yusuf’un kendilerini bağışlaması için aracı olmasını
c) Mısır’ı terk edip baba ocağına dönmesi için Yusuf’u ikna etmesini
d) Kendilerinin de Mısır’a yerleşmelerine Yusuf’un izin vermesini


Soru-2) Zümer sûresinin 24. âyetinde cehennemlik zalimlere nasıl denilecek? ,

(Zümer 39/24)

a) Kazandığınızı tadın
b) Zalimler için yaşasın cehennem
c) Sonsuza kadar buradasınız
d) İşte yalanlamanın sonu


Soru-3) Allah (cc) Âl-i İmrân sûresinin 156. âyetinde mü’minleri, kâfirlerin savaşa katılıp da ölen kardeşleri için söyledikleri gibi söylemekten men etmektedir. Acaba kâfirler, savaşta ölen kardeşleri için ne söylemişlerdi? (Âl-i İmrân 3/156)

a) “Bu, kendi elleri ile yaptıklarının karşılığıdır.”
b) “Bu savaşa katılmasalardı, yine de öldürülecekleri yere varır düşerlerdi.”
c) “Eğer bizim yanımızda kalsalardı, öldürülmezlerdi.”
d) “Allah onlara kesinlikle rahmet edecektir.”


Soru-4) “Allah ve melekleri, Peygamber'e salât ederler” buyrulan Ahzâb sûresinin 56. âyetinde, mü’minlerden ne yapmaları istenmek-tedir? (Ahzâb 33/56)

a) Onunla birlikte hareket etmeleri ve kendilerinden öncekiler (Ehl-i Kitap) gibi davranmamaları
b) Ona ve eşlerine karşı sadık olup, ona itaat etmeleri
c) Tam bir teslimiyetle O’na salât ve selam getirmeleri
d) Peygamber kendilerine ne verdiyse onu alıp, neleri yasakladıysa ondan da sakınmaları


Soru-5) Tevbe sûresinin 81. âyetinde, “Allah'ın Resûlüne muhalefet etmek için geri kalanlar (sefere çıkmayıp) oturmaları ile sevindiler; mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler; «Bu sıcakta sefere çıkmayın!» dediler. De ki: « ……….. » Keşke anlasalardı!” buyrulmaktadır. (Tevbe 9/81)
Âyet mealine göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) “Cehennem ateşi daha sıcaktır!”
b) “Siz otursanız da biz savaşacağız!”
c) “Siz ahireti dünyaya tercih mi ediyorsunuz?”
d) “Siz Allah’ın azabından korkmuyor musunuz?”Soru-6) İsrâ sûresinin 53. âyetinde Allah(cc), “Kullarıma, en güzel şekilde konuşmalarını söyle!” buyurmaktadır. (İsrâ 17/53)
Âyete göre, buna uyulmadığı takdirde nasıl bir sonuç doğar?

a) Allah’ın gazabına uğranır
b) Bu konuşmalar Allah katında vebal getirir
c) Şeytan insanların aralarını bozar
d) Bu konuşmalara Allah hiçbir değer vermez

A - 2 -
Soru-7) Câsiye sûresinin 23. âyetinde Allah'ın bir bilgiyle saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstü-ne perde çektiği bildirilen kimsenin genel sıfatı hangisidir? (Câsiye 45/23)

a) Hevâsını ilah edinen
b) Allah'ı inkâr eden
c) Allah'ın âyetlerini az bir dünyalıkla değişen
d) Nifak çıkaranSoru-8) Şunlardan hangisi, Mekke müşriklerinin Muhammed (a.s) hakkında şaşkınlık içinde söyledikle-rinden değildir? (Furkan 25/7,8)

a) Yemek yemesi ve çarşıda gezmesi
b) Kendisine bir melek indirilip, o meleğin de uyarıcılık yapması
c) İlahlarına dil uzatması
d) Kendisine bir hazine verilmesiSoru-9) Nahl sûresinin 61. âyetine göre “Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı ……….…” Âyetin devamına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Nahl 16/61)

a) Bu, kendi verdiği rahmet sözüne yakışmazdı
b) Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı
c) Onlara hiçbir peygamber göndermezdi
d) Tevbe etmelerine fırsat vermezdiSoru-10) Mâide sûresinin 101. âyetine göre, açıklanırsa hoşumuza gitmeyecek olan şeyler hakkında tavrımız nasıl olmalıdır? (Mâide 5/101)

a) O konu üzerinde tefekkür etmeliyiz
b) O konuda soru sormamalıyız
c) Her konuda bütün ayrıntıları öğrenmeye çalışmalıyız
d) Hikmeti üzerinde fikir yürütmeliyizSoru-11) A’raf sûresinin 50. âyetine göre cehennem ehlinin cennet ehlinden talepleri ne idi? (A’raf 7/50)

a) “Günahlarının affı için Allah’tan af dilemelerini” istemeleri
b) “Cehennemdeki azaplarının hafifle-tilmesini” temenni etmeleri
c) “Sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan birazda bize verin” demeleri
d) “Dünyadaki beraberliğin burada da devam etmesini” istemeleriSoru-12) Muhammed sûresinin 1. âyetinde, amelleri boşa çıkacağı söylenen kişiler kimlerdir? (Muhammed 47/1)

a) Sadıklarla beraber hareket etmeyenler
b) Boş sözü satın alanlar
c) İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar
d) Muhammed (as)’e tâbi olduğunu söyleyip de ibadetten yüz çevirenlerSoru-13) Sebe’ sûresinin 31. âyetine göre inkâr edenler Rabbin huzurunda ne yapacaklar? (Sebe’ 34/31)


a) Birbirlerini tanımayacaklar b) Allah’tan mağfiret talep edecekler
c) Korkudan tirtir titreyecekler d) Birbirlerini suçlayacaklar


A Kitapçığı Cevap Anahtarı

1-a
2-a
3-c
4-c
5-a
6-c
7-a
8-c
9-b
10-b
11-c
12-c
13-d